Hur skulle det kännas att få detta brev från ditt barn?

Hur skulle det kännas att få detta brev från ditt barn?

NU RÄCKER DET

🚨 OPERATION RÄDDA STARLIGHT 🚨

SITUATIONEN FÖR "STARLIGHT" ÄR OROANDE OCH VI BEHÖVER DIN HJÄLP ATT UPPMÄRKSAMMA ANSVARIGA POLITIKER, TJÄNSTEMÄN OCH INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG PÅ DET.

OM DU VILL HJÄLPA TILL KOPIERAR DU TEXT OCH SPARAR NED BILDERNA PÅ DIN DATOR ELLER MOBIL OCH SÅ SKICKAR DU DET TILL PERSONERNA SOM FINNS ANGIVNA NEDAN. DET GÅR NÄMLIGEN INTE ATT DELA FRÅN INTE1BARNTILL .

STARLIGHTS FÖRÄLDRAR OCH BONUSMAMMA VILL ATT DERAS DOTTERS SITUATION KOMMER TILL ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM EFTERSOM DE SJÄLVA INTE NÅR FRAM TILL ANSVARIGA POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN. DE HAR GODKÄNT TEXT OCH BILDER OCH PUBLICERING AV DETTA.

TILL:

Lena Hallengren, Socialminister

E-post: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Morgan Johansson, Justitieminister

E-post: justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Ardalan Shakarabi, Socialförsäkringsminister

E-post: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Acko Ankarberg Johansson, Ordförande Socialutskottet och riksdagsledamot

E-post: acko.ankarberg.johansson@riksdagen.se 

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Generaldirektör Statens institutionsstyrelse (SiS) 

E-post: registrator@stat-inst.se

Göran Gredfors, ordförande, socialnämnden Eskilstuna kommun

E-post: goran.gredfors@eskilstuna.se

Samtliga ledamöter och suppleanter, socialnämnden Eskilstuna kommun

E-post: socialnamnden@eskilstuna.se

Elisbeth Kántor, Förvaltningschef, Eskilstuna kommun

E-post: elisabeth.kantor@eskilstuna.se

Registrator Eskilstuna kommun

E-post: info@eskilstuna.se

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg skickas via e-post till registrator.mitt@ivo.se

+++ OPERATION RÄDDA STARLIGHT +++

Det är med djup avsky och förtvivlan jag följer situationen för den 14-åriga flickan som i media kallas ”Starlight”. Sedan 12 månader är hon placerad och inlåst på SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad. Jag har följt hennes öde och när det idag har kommit till min kännedom att hon har delgett sin närmaste familj om hennes upplevelser bakom Folåsas låsta dörrar och höga stängsel vill jag som medborgare och barnrättskämpe nu stå upp för henne samtidigt som jag kräver att ni som ansvariga omedelbart agerar avseende ”Starlights” säkerhet och vård. 

Så här skriver ”Starlight” i ett av sina brev till sin pappa och bonusmamma:

”…. Ställde in besöket men jag ville inte göra det. Personalen skulle sitta med och sen finns det ingenting att göra. Man får bara sitta i besöksrummet med en personal och då får man nästan inte prata om någonting som t.ex. är om vad som händer på avdelningen. Och ni får inte ta med er fika eller ha med er någonting på besöket. Det kanske är bättre att boka ett besök när jag flyttar för då finns det i alla fall mer att göra. 

Jag ska få en ny soc som heter Alexandra eller något sånt. Det kanske är bra för Marianne var sjuk i huvudet och sa en massa saker om er och mamma. 

Hoppas ni har det bra! Älskar och saknar er! 

Kram S

Personal får inte läsa brev utan att jag får veta det och då måste jag vara med när dom läser. Dom måste alltid vara med när jag öppnar kuvertet så att ingen har skickat med någonting som jag inte får ha, men….”

Det här är ett utdrag ur ”Starlights” brev till sin pappa och sin bonusmamma. I brevet framkommer hur det går till innanför institutionens låsta dörrar och det är ingen rolig läsning.

För att få dig som läser det här att förstå hur ”Starlight” känner och har det,  vill jag  be dig att föreställa dig följande:

En dag rycks du abrupt upp från ditt hem. Du förs av främlingar till en låst institution där du inte känner någon, du vet inte varför du förs bort från ditt hem, det är mitt i vintern och personerna som transporterade dig har glömt eller slarvat bort dina ytterkläder. Du tillåts inte att ha kontakt med din familj, du får inte ringa eller ta emot besök utan övervakning, du vet inte hur länge du skall hållas inlåst, du får höra av din socialsekreterare att dina föräldrar och familj är värdelösa, du hotas, bestraffas fysiskt och du nekas till att kontakta Inspektionen för vård och omsorg. Under året på den låsta institutionen har du inte haft kontakt med fler i din familj än ditt äldre syskon under ett år eftersom du upplever det obehagligt att ha övervakade telefonsamtal och umgängen. Så en dag, efter nästan exakt ett år, får du reda på att du ska flyttas till ett HVB-hem. Du har fortfarande ingen aning om när flytten skall ske, var HVB-hemmet ligger, om du kommer ges möjlighet att föra fram dina önskemål när det gäller boendet eller om det överhuvudtaget kommer bli av. En dag får du åka på utflykt till närmaste stad tillsammans med en annan ungdom på institutionen och en personal. Personalen lämnar dig och den andra ungdomen ensamma medan han uppsöker toaletten. Ni sticker! Men snart inser ni att ni inte vet var ni ska ta vägen för ni har inga pengar, inga mobiltelefoner, ni har inga ytterkläder och ni känner ingen i staden. Två unga män erbjuder sig att hjälpa er. Ni går med dem. Den ena av männen våldtar dig. När våldtäkten är fullbordad rusar du i väg och en äldre dam hjälper dig att kontakta polisen. Polisen kommer och för dig till sjukhus. Efteråt förs du åter till SiS-hemmet. I veckorapporten till din familj står, - Hon mår bra, har ögonkontakt, vill inte äta lunch och är lite irriterad. 

Som du redan förstått handlar den här historien inte om dig, för den handlar om 14-åriga ”Starlight” som är inlåst på ungdomshemmet SiS Folåsa sedan ett år tillbaka. Förstår du hennes skräck, hennes ångest, hennes totala maktlöshet och hopplöshet? Jag accepterar inte att SiS och den svenska staten tillsammans med socialtjänsten och socialnämnden i Eskilstuna kommun misshandlar och utsätter en ung människa för denna psykiska terror. Jag kräver att du tar ditt ansvar och agerar kraftfullt och tillser att ”Starlight” omedelbart säkerställer hennes säkerhet, att hon erbjuds krisstöd, oövervakade samtal med sin närmaste familj, kontakt med jurister på Barnrättsbyrån och med reportrar från media. 

I sammanhanget vill jag påtala att det svar som regeringen lämnade till riksdagen avseende Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem

(2020/21:215, 2020/21:SoU33, rskr. 2020/21:236) där regeringen skulle återkomma till riksdagen senast den 1 augusti 2021 med en skrivelse som innehåller en bedömning av de insatser som krävs för att vården inom SiS ska vara säker såväl för de placerade unga som för personalen och för att en placering ska ge den unge den vård och behandling som krävs samt att regeringen i skrivelsen bör ange på vilket sätt åtgärderna ska genomföras, bara är en papperstiger. Verkligen är en helt annan och det är dags att vidta kraftfulla åtgärder nu. I regeringen svar till riksdagen står följande att läsa: 

”Regeringens huvudsakliga bedömning är att de åtgärder som har vidtagits och de åtgärder som initierats på senare tid kommer att få positiva effekter för vården av ungdomar på SiS särskilda ungdomshem framöver. Regeringen är dock medveten om att en del brister i SiS ungdomsvård kvarstår och regeringen avser att fortsätta verka för att vården ska bli så ändamålsenlig och rättssäker som möjligt. Om ytterligare uppdrag behövs, kan sådana komma att ges till myndigheten framöver. Genom denna skrivelse anser regeringen att tillkännagivandet är slutbehandlat”. 

Jag skäms över att Sverige kränker tvångsomhändertagna barn och unga, att Sverige inte respekterar barnkonventionen och att politiker och tjänstemän inte ser längre än mandatperioden och sitt eget ämbete. Det som händer samhällets utsatta barn är inte värdigt en demokrati. För ”Starlights” skull, snälla hjälp henne. 

Nedan följer en uppräkning av de brister och mycket allvarliga händelser som ”Starlight” och hennes familj har varit utsatta för under det senaste året:

1)”Starlight” har en diagnos inom autismspektrat och barn med sådana diagnoser skall inte hållas inlåsta. Det är välkänt och det är kontraproduktivt. 

2)”Starlight” har inte fått ringa till Inspektionen för vård och omsorg under hela året.

3)”Starlights” socialsekreterare Marianne har baktalat föräldrarna och talat om dem i kränkande ordalag.

4)”Starlight” beskriver en situation inom SiS Folåsas lyckta dörrar som för tankarna till ett fångläger där den starke övervinner och där kränkningar, mobbning och fysiskt våld är vardagsmat samt en personal som låter de unga göra upp utan att de lägger sig i. 

5)”Starlight” har medicinerats med psykofarmaka som inte skall ges till personer under 18 år. 

6)”Starlight” har inte erhållit krisstöd för den våldtäkt hon utsattes för i förra veckan. 

7)”Starlight” har hotats med repressalier av personalen om hon inte deltar i skolundervisningen såsom ”Vi tar din madrass om du inte deltar i undervisningen”.

8)”Starlight” har bestraffats under sin tid på SiS Folåsa. 

9)”Starlight” känner sig mycket otrygg på SiS Folåsa.

10)”Starlight” glömdes bort under jul- och nyårshelgerna vilket innebar att hon inte fick möjlighet att fira.

11)”Starlights” ytterkläder försvann och ingen på SiS Folåsa brydde sig om att efterforska var kläderna tagit vägen eller skaffa nya. Det var en utomstående som klev in och skickade kläder till ”Starlight”. 

12)”Starlights” vårdplan har inte uppdaterats på flera år.

13)”Starlights” föräldrar har inte träffat sin dotter på ett år. 

14)”Starlights” föräldrar har inte erhållit adekvat information om sin dotter under hela tiden hon har varit placerad på SiS Folåsa, annat än via den veckorapport som bara mycket generellt berättar vad ”Starlight” gjort på dagarna samt att personal har ringt och kortfattat berättat om ”Starlight”. 

15)Utöver den våldtäkt som ”Starlight” utsattes för under rymningen i förra veckan har hon även utsatts för en våldtäkt då hon var placerad på ett HVB-hem innan hon fördes till SiS Folåsa. När det gäller den våldtäkten pågår en förundersökning. Socialtjänsten och socialnämnden i Eskilstuna kommun har inte vidtagit några som helst åtgärder för att stödja ”Starlight” eller hennes familj utifrån det trauma en sådan händelse innebär. 

16)Trots att socialtjänsten säger att ”Starlight” skall flytt till ett HVB har det nu kommit till hennes föräldrars kännedom att det inte finns ett omplaceringsbeslut. 

17)”Starlight” har skrivit ett brev till sin mamma och ett till sin pappa och bonusmamma där hon på sammantaget 14 sidor beskriver den fruktansvärda situation hon befinner sig i. Du kan läsa en del av brevet i en av bilagorna. 

Avslutningsvis uppmanar jag dig som har makten i din hand och ansvaret för ”Starlights” väl och ve, att ta ditt ansvar. Som folkvald politiker har du både en möjlighet och en skyldighet att påverka ”Starlights” situation i positiv riktning. Som tjänsteman, i kraft av ditt ämbete, behöver du följa de lagar och förordningar som finns. Barnkonventionen skall följas! 

Det är dags för dig att ta ditt ansvar och stå upp för ”Starlight”. Se till att hon är säker, att hon får den vård hon behöver, låt henne omedelbart träffa sin familj utan övervakning och ge henne hopp om en framtid. Visa att samhället tar hand om sina barn! ”Starlight” klarar sig inte utan din hjälp.

Med vänliga hälsningar

[för- och efternamn]

#inte1barntill

Senaste kommentaren

28.09 | 08:23

Din historia är min historia. I princip ordagrant. Är nu 39 år och har äntligen blivit beviljad utredning för autism.
Herregud vad jag fick kämpa !!

23.08 | 00:20

Soc maktmissbruk måste stoppas

21.08 | 16:41

Hon är inte ensam i att ha det så, får hon ha åtkomst till internet? Ihållande tipsa om självhjälpsgruppen i B.A.R.N för placerade barn o unga.

13.08 | 23:11

Ja åtminstone enligt Patientlagen…..

Dela den här sidan